Konkurs SPRING na portalu Instagram

Regulamin konkurs SPRING na portalu Instagram

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 Poniższy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs skierowany do użytkowników portalu Instagram.
§2 Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest właściciel marki iScratch firma RCSQUAD Hanna Kwiatkowska, ul. Chełmżyńska 59, 04-247 Warszawa. Zwana dalej "Organizatorem Konkursu".
§3 Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na portalu Instagram.
§4 Konkurs trwa od 30.04.2019 r. od godz. 21.00 do 15.05.2019 r. (godz. 10.00).

  1. UCZESTNICY KONKURSU

§5 Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w dniach od 30.04.2019 r. od godz. 21.00 do 15.05.2019 r. (godz. 10.00) wykonają następujące działania na portalu Instagram;

Polub nasz post konkursowy na portalu Instagram na profilu iScratch.eu (https://www.instagram.com/iscratch.eu/?hl=pl) z dnia 30.04.2019 r.

Opisz w komentarzu wiosnę za pomocą EMOJI i podaj w nawiasie swój model telefonu (WARUNEK KONIECZNY)

 

§6 Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia
lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa. Uczestnikami konkursu nie mogą być również pracownicy sklepów dystrybuujących produktami Organizatora Konkursu.
§7 Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu
realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§8

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagrody czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
2. Ostateczny wybór 100 (słownie: stu) najlepszych zgłoszeń konkursowych zostanie dokonany w dniu 15 maja 2019 r. po godzinie 10.00 przez zespół złożony z trzech pracowników iScratch.
3. Nagrodzonych zostanie 100 (sto) osób

Nagrodami w Konkursie jest łącznie 100 (sto) etui marki iScratch z kolekcji iS Bamboo, iS UV oraz iS Glitter wyłącznie na następujące modele telefonów: iPhone 5, 6, 7, 7 plus, 8, 8 plus, X, XS oraz Samsung S8 i S8 plus oraz z kolekcji iS Suits wyłącznie na następujące modele telefonów: iPhone 7, 7 plus, 8, 8 plus, X, XS.

 

§9
1. Aby przystąpić do Konkursu należy: zapoznać się z Regulaminem Konkursu oraz polubić post konkursowy z dnia 30.04.2019 r .na profilu iScratch.eu na portalu Instagram znajdujący się pod adresem https://www.instagram.com/iscratch.eu/?hl=pl, oraz zostawić komentarz wedle zasad z §5 pkt. II
2. Każdy z uczestników Konkursu może wysłać jedno zgłoszenie
3. Wysyłając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona do Konkursu treść jest jego własnością i została wykonana przez niego samego, oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tej treści, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.
5. Komentarze wulgarne lub naruszające prawo zostaną usunięte.
6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej 15.05.2019r. do godziny 21:00.
7. Wyniki Konkursu oraz osoby nagrodzone zostaną poinformowane o wygranej poprzez wiadomość prywatną na portalu Instagram w ciągu trzech dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu

IV. NAGRODY
§10 W konkursie przewidziano następujące nagrody:

Nagrodami w Konkursie jest łącznie 100 (sto) etui marki iScratch z kolekcji iS Bamboo, iS UV oraz iS Glitter wyłącznie na następujące modele telefonów: iPhone 5, 6, 7, 7 plus, 8, 8 plus, X, XS oraz Samsung S8 i S8 plus oraz z kolekcji iS Suits wyłącznie na następujące modele telefonów: iPhone 7, 7 plus, 8, 8 plus, X, XS.

 

§11
Organizator zastrzega, iż z chwilą wydania Nagród nabywa autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych, na następujących wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności: - prawa do utrwalania i zwielokrotniania na płytach CD i DVD i w pamięci komputera lub innych nośnikach, -wprowadzania do obrotu, publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania, wyświetlania, najmu, dzierżawy, nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawania za pośrednictwem satelity, - prawa do powielania utworu (wykonania) w całości lub części, odpłatnego lub bezpłatnego rozpowszechniania, wynajmu, wypożyczania oraz udostępniania w inny sposób i archiwizacji powielonych kopii; - prawa do publicznej prezentacji Utworu całościowego lub częściowego, prawa do przerabiania i przetwarzania Utworu z zachowaniem osobistych praw autorskich, -prawa do wykorzystania w mediach interaktywnych, tj. prawa do powielania i rozpowszechniania utworów powstałych na bazie utworu na nośnikach obrazu, dźwięku przeznaczonych wyłącznie lub głównie do użytku interaktywnego, tzn. do indywidualnej obróbki, skracania lub, kształtowania lub innej zmiany produkcji albo jej pojedynczych składników obrazowych i/lub dźwiękowych, także łączenia z innymi dziełami; - prawa do korzystania i rozporządzenia opracowaniami Utworu (prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego); - publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet. Organizatorowi przysługuje także prawo przeniesienia na osoby trzecie praw, o których mowa powyżej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§12
1. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do wszystkich zgłoszonych do Konkursu utworów i prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich oraz jest uprawniony do rozporządzania nimi w zakresie i celu opisanym w § 11.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.
3. Nagrody będą dostarczone Laureatom za pośrednictwem przesyłki pocztowej Poczty Polskiej. O szczegółach Laureaci konkursu zostaną powiadomieni osobiście za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu Instagram, po zakończeniu konkursu.
4. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.