Konkurs CELEBRATE YOURSELF

Regulamin konkursu CELEBRATE YOURSELF na portalu Instagram

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1 Poniższy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs skierowany do użytkowników portalu Instagram.
§2 Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest właściciel marki iScratch firma RCSQUAD Hanna Kwiatkowska, ul. Chełmżyńska 59, 04-247 Warszawa. Zwana dalej "Organizatorem Konkursu”.
§3 Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na portalu Instagram.
§4 Konkurs trwa od 7.03.2019 r. od godz. 12.00 do 8.03.2019 r. (godz. 17.00).

II. UCZESTNICY KONKURSU
§5 Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w dniach od 7.03.2019 r. od godz. 12.00 do 8.03.2019 r. (godz. 17.00) wykonają następujące działania na portalu Instagram;
• Polub nasz post konkursowy na portalu Instagram na profilu iScratch.eu (https:// www.instagram.com/iscratch.eu/?hl=pl) z dnia 7.03.2019 r.
• Napisz w komentarzu dlaczego Insta Beauty Lamp to według Ciebie idealny prezent z okazji Dnia Kobiet§6 Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa. Uczestnikami konkursu nie mogą być również pracownicy sklepów dystrybuujących produktami Organizatora Konkursu.
§7 Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§8
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagrody czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
2. Ostateczny wybór najlepszego zgłoszenia konkursowego zostanie dokonany w dniu 8 marca 2019 r. o godzinie 20.00 przez zespół złożony z trzech pracowników iScratch.
3. Nagrodzona zostanie 1 (jedna) osoba
4. Nagrodą w konkursie jest lampa INSTA BEAUTY LAMP do makijażu i vlogowania z oferty iScratch o wartości 349 PLN w kolorze białym.
§9
1. Aby przystąpić do Konkursu należy: zapoznać się z Regulaminem Konkursu oraz polubić post
konkursowy z dnia 7.03.2019 r .na profilu iScratch.eu na portalu Instagram znajdujący się pod adresem
https://www.instagram.com/iscratch.eu/?hl=pl, oraz zostawić komentarz wedle zasad z §5 pkt. II
2. Każdy z uczestników Konkursu może wysłać jedno zgłoszenie
3. Wysyłając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona do Konkursu treść jest jego własnością i została wykonana przez niego samego, oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tej treści, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.

5. Komentarze wulgarne lub naruszające prawo zostaną usunięte.
6. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi najpóźniej 8.03.2019r. o godzinie 21:00.
7. Wyniki Konkursu oraz osoba nagrodzona zostaną opublikowane na profilu instagramowym iScratch.eu formie posta.
IV. NAGRODY
§ 10 W konkursie przewidziano następującą nagrodę:
Nagrodą w konkursie jest lampa INSTA BEAUTY LAMP do makijażu i vlogowania z oferty iScratch o wartości 349 PLN w kolorze białym.
§11
Organizator zastrzega, iż z chwilą wydania Nagród nabywa autorskie prawa majątkowe do prac
konkursowych, na następujących wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności:
- prawa do utrwalania i zwielokrotniania na płytach CD i DVD i w pamięci komputera lub innych nośnikach,
- wprowadzania do obrotu, publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania, wyświetlania, najmu, dzierżawy, nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawania za pośrednictwem satelity,
- prawa do powielania utworu (wykonania) w całości lub części, odpłatnego lub bezpłatnego rozpowszechniania, wynajmu, wypożyczania oraz udostępniania w inny sposób i archiwizacji powielonych kopii;
- prawa do publicznej prezentacji Utworu całościowego lub częściowego, prawa do przerabiania i przetwarzania Utworu z zachowaniem osobistych praw autorskich,
- prawa do wykorzystania w mediach interaktywnych, tj. prawa do powielania i rozpowszechniania utworów powstałych na bazie utworu na nośnikach obrazu, dźwięku przeznaczonych wyłącznie lub głównie do użytku interaktywnego, tzn. do indywidualnej obróbki, skracania lub, kształtowania lub innej zmiany produkcji albo jej pojedynczych składników obrazowych i/lub dźwiękowych, także łączenia z innymi dziełami; - prawa do korzystania i rozporządzenia opracowaniami Utworu (prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego);
- publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet. Organizatorowi przysługuje także prawo przeniesienia na osoby trzecie praw, o których mowa powyżej.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§12
1. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do wszystkich
zgłoszonych do Konkursu utworów i prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich oraz jest
uprawniony do rozporządzania nimi w zakresie i celu opisanym w § 11.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.
3. Nagroda będzie dostarczona Laureatowi za pośrednictwem przesyłki kurierskiej. O szczegółach Laureat konkursu zostanie powiadomieni osobiście za pośrednictwem portalu Instagram, po zakończeniu konkursu.
4. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym
Regulaminie.