Konkurs MAKE UP BATTLE na portalu Instagram

Regulamin konkurs MAKE UP BATTLE na portalu Instagram

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1 Poniższy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs skierowany do użytkowników portalu Instagram.
  §2 Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest właściciel marki iScratch firma RCSQUAD Hanna Kwiatkowska, ul. Chełmżyńska 59, 04-247 Warszawa. Zwana dalej "Organizatorem Konkursu".
  §3 Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na portalu Instagram.
  §4 Konkurs trwa od 11.09.2019 r. od godz. 12.00 do 20.09.2019 r. (godz. 12.00).
 1. UCZESTNICY KONKURSU
 • 5 Uczestnikami Konkursu są dwie wytypowane przez Organizatora osoby (użytkownicy portalu Instagram), które w dniach od 11.09.2019 r. od godz. 18.00 do 19.09.2019 r. (godz. 18.00) wykonają następujące działania na portalu Instagram;

 

 • Etap 1: 11.09.19

- Ogłoszenie dwóch osób biorących udział w make up battle na profilu Insta Beauty Lamp
na portalu Instagram (dalej zwany profil IBL), głosowanie przez użytkowników portalu Instagram na jeden z dwóch rodzajów makijaży, który mają zrobić uczestnicy.

- Uczestnik: informuje na swoim stories na portalu Instagram o całym wydarzeniu, zachęca followersów do głosowania na wybrany makijaż, który będzie wykonywany w ramach battle,
na story @instabeutylamp. Uczestnik oznacza profil @instabeautylamp

 • Etap 2: 13.09.19

-Profil Insta Beauty Lamp na portalu Instagram: Ogłoszenie wyników ankiety - wybór makijażu, który będą wykonywać uczestnicy. Oznaczenie, profilu dwóch uczestników make up battle

- Uczestnik: Informuje na swoim stories na portalu Instagram o wyniku ankiety, podaje jaki makijaż zrobi, oznacza profil @instabeautylamp

 • Uczestnik przed etapem 3: (16.09.19) 2 dni wcześniej- przesłanie do RCSQUAD krótkiego filmiku (nie dłuższego niż 4 kafelki na stories na portalu Instagram) z przedstawieniem
  się i informacą dlaczego to właśnie na jego makijaż powinno się głosować oraz przesłanie zdjęcia konkursowego z wykonanym makijażem.
 • Etap 3: 09.19

- Insta Beuty Lamp: Przedstawienie na stories uczestników i głosowanie na wybrany makijaż
na stories w formie ankiety. Czas trwania głosowania 24h od publikacji stories z makijażami konkursowymi.

 • Uczestnik: Zachęcenie obserwatorów na swoim stories do głosowania na swój makijaż
  na stories @InstaBeautyLamp, dodatkowo uczestnik informuje, że nie tylko on wygrywa, ale będzie także nagroda dodatkowa -lampa INSTA BEAUTY LAMP, którą otrzyma do zrobienia rozdania dla swoich obserwatorów po zakończeniu make up battle.
 • Etap 4: 19.09.19

- Na profilu- Insta Beauty Lamp: ogłoszenie zwycięzcy- udostępnienie wyników głosowania.

- Uczestnik: Podziękowania za głosowanie, ogłoszenie zwycięstwa, ogłoszenie rozdania dla obserwatorów.

 

 • 6 Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia
  lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa. Uczestnikami konkursu nie mogą być również pracownicy sklepów dystrybuujących produktami Organizatora Konkursu.
  §7 Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu
  realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych
  jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§8

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagrody czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
  2. Ostateczny wybór najlepszego makijażu konkursowego zostanie dokonany poprzez dwudziestoczterogodzinne, otwarte głosowanie użytkowników portalu Instagram dniach od 17 do 18 września 2019 r.
  3. Zwycięzcą zostanie 1 (jedna) osoba
 2. Nagrodą w konkursie jest 500 zł (słownie pięćset złotych) w gotówce dla zwycięzcy.
 3. Organizator pokrywa wszelkie koszty związane z uiszczeniem zobowiązań podatkowych od wygranej.

 • 9
  1. Aby przystąpić do Konkursu należy: zapoznać się z Regulaminem Konkursu i wykonać działania zgodne z opisem w II §5 niniejszego regulaminu.
 1. Każdy z uczestników Konkursu może wysłać jedno zgłoszenie
  3. Wysyłając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona do Konkursu treść jest jego własnością i została wykonana przez niego samego, oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tej treści, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.
  5. Komentarze wulgarne lub naruszające prawo zostaną usunięte.
  6. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi najpóźniej 19.02.2019r. do godziny 20:00.
  7. Wyniki Konkursu oraz osoba nagrodzona zostaną opublikowane na profilu instagramowym IBL
  w formie Instastory.
 2. NAGRODY
  § 10 W konkursie przewidziano następującą nagrodę:

Nagrodą w konkursie jest 500 zł (słownie pięćset złotych) w gotówce dla zwycięzcy.

 • 11


Organizator zastrzega, iż z chwilą wydania Nagród nabywa autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych, na następujących wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności: - prawa do utrwalania i zwielokrotniania na płytach CD i DVD i w pamięci komputera lub innych nośnikach,
wprowadzania do obrotu, publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania, wyświetlania, najmu, dzierżawy, nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną
i nadawania za pośrednictwem satelity, - prawa do powielania utworu (wykonania) w całości lub części, odpłatnego lub bezpłatnego rozpowszechniania, wynajmu, wypożyczania oraz udostępniania w inny sposób i archiwizacji powielonych kopii; - prawa do publicznej prezentacji Utworu całościowego lub częściowego, prawa do przerabiania i przetwarzania Utworu z zachowaniem osobistych praw autorskich, -prawa do wykorzystania w mediach interaktywnych, tj. prawa do powielania i rozpowszechniania utworów powstałych na bazie utworu na nośnikach obrazu, dźwięku przeznaczonych wyłącznie lub głównie do użytku interaktywnego, tzn. do indywidualnej obróbki, skracania lub, kształtowania lub innej zmiany produkcji albo jej pojedynczych składników obrazowych i/lub dźwiękowych, także łączenia z innymi dziełami; - prawa do korzystania i rozporządzenia opracowaniami Utworu (prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego); - publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet. Organizatorowi przysługuje także prawo przeniesienia na osoby trzecie praw, o których mowa powyżej.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  § 12
  1. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do wszystkich zgłoszonych do Konkursu utworów i prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich oraz jest uprawniony do rozporządzania nimi w zakresie i celu opisanym w § 11.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.
  3. Nagroda będzie dostarczona Laureatowi za pośrednictwem przesyłki kurierskiej. O szczegółach Laureat konkursu zostanie powiadomieni osobiście za pośrednictwem portalu Instagram, po zakończeniu konkursu.
  4. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
  5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
  6. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.