Konkurs iScratch x FOREO na portalu Instagram

Regulamin Konkursu 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 Poniższy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs skierowany do użytkowników portalu Instagram.
§2 Organizatorami Konkursu oraz fundatorami nagród są właściciel marki iScratch firma RCSQUAD Hanna Kwiatkowska, ul. Chełmżyńska 59, 04-247 Warszawa oraz firma FOREO Zwani dalej "Organizatorami Konkursu".
§3 Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na portalu Instagram.
§4 Konkurs trwa od 10.05.2019 r. od godz. 18.00 do 12.05.2019 r. (godz. 23.59).

II UCZESTNICY KONKURSU

§5 Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w dniach od 10.05.2019 r. od godz. 18.00 do 12.05.2019 r. (godz. 23.59) wykonają wszystkie następujące działania na portalu Instagram;

Wykonaj dowolne zdjęcie strefy FOREO wspieranej przez markę iScratch podczas imprezy Luxury Carnival odbywającej się w Warszawie w dniach 10-11 maja 2019 roku i umieść je na swoim profilu na portalu Instagram (profil musi być publiczny)

Oznacz na nim profile marek iScratch i FOREO_PL (https://www.instagram.com/iscratch.eu/?hl=pl oraz https://www.instagram.com/foreo_pl/?hl=pl)

W opisie zdjęcia wykorzystaj hasztag iScratchxFOREO

 

§6 Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia
lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorami Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa. Uczestnikami konkursu nie mogą być również pracownicy sklepów dystrybuujących produktami Organizatorów Konkursu.
§7 Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu są Organizatorzy. Dane osobowe przekazane Organizatorom przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu
realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§8

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagrody czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatorów
2. Ostateczny wybór dwóch (słownie dwóch) najlepszych zgłoszeń konkursowych zostanie dokonany w dniu 17 maja 2019 r. do godziny 20.00 przez zespół złożony z przedstawicieli Organizatorów.
3. Nagrodzone zostaną dwie (słownie dwie) osoby

4. Nagrodami w Konkursie są:

  • INSTA BEAUTY LAMP (jedna sztuka) od marki iScratch w kolorze białym o wartości 349 PLN
  • Szczoteczka LUNA play (jedna sztuka) od FOREO o wartości 199 PLN

§9
1. Aby przystąpić do Konkursu należy: zapoznać się z Regulaminem Konkursu wykonać działania wedle zasad z §5 pkt. II
2. Każdy z uczestników Konkursu może wysłać jedno zgłoszenie
3. Wysyłając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona do Konkursu treść jest jego własnością i została wykonana przez niego samego, oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tej treści, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.
5. Komentarze wulgarne lub naruszające prawo zostaną usunięte.
6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej 17.05.2019r. do godziny 20:00.
7. Wyniki Konkursu oraz osoby nagrodzone zostaną poinformowane o wygranej poprzez wiadomość prywatną na portalu Instagram w ciągu trzech dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu

IV NAGRODY

§ 10 W konkursie przewidziano następujące nagrody:

  • INSTA BEAUTY LAMP (jedna sztuka) od marki iScratch w kolorze białym o wartości 349 PLN
  • Szczoteczka LUNA play (jedna sztuka) od FOREO o wartości 199 PLN

§11
Organizatorzy zastrzegają, iż z chwilą wydania Nagród nabywa autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych, na następujących wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności: - prawa do utrwalania i zwielokrotniania na płytach CD i DVD i w pamięci komputera lub innych nośnikach, -wprowadzania do obrotu, publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania, wyświetlania, najmu, dzierżawy, nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawania za pośrednictwem satelity, - prawa do powielania utworu (wykonania) w całości lub części, odpłatnego lub bezpłatnego rozpowszechniania, wynajmu, wypożyczania oraz udostępniania w inny sposób i archiwizacji powielonych kopii; - prawa do publicznej prezentacji Utworu całościowego lub częściowego, prawa do przerabiania i przetwarzania Utworu z zachowaniem osobistych praw autorskich, -prawa do wykorzystania w mediach interaktywnych, tj. prawa do powielania i rozpowszechniania utworów powstałych na bazie utworu na nośnikach obrazu, dźwięku przeznaczonych wyłącznie lub głównie do użytku interaktywnego, tzn. do indywidualnej obróbki, skracania lub, kształtowania lub innej zmiany produkcji albo jej pojedynczych składników obrazowych i/lub dźwiękowych, także łączenia z innymi dziełami; - prawa do korzystania i rozporządzenia opracowaniami Utworu (prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego); - publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet. Organizatorom przysługuje także prawo przeniesienia na osoby trzecie praw, o których mowa powyżej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
1. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do wszystkich zgłoszonych do Konkursu utworów i prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich oraz jest uprawniony do rozporządzania nimi w zakresie i celu opisanym w § 11.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.
3. Nagrody będą dostarczone Laureatom za pośrednictwem przesyłki kurierskiej. O szczegółach Laureaci konkursu zostaną powiadomieni osobiście za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu Instagram, po zakończeniu konkursu.
4. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatorów mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.